Adres

Michała Elwiro Androiollego 34 m. 1, 05-400 Otwock

Telefon

+48 505 599 927

  • Home
  • Ochrona danych osobowych

Aby wykonywać działalność leczniczą na rzecz pacjentów, zbieramy i przetwarzamy ich dane osobowe, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych:

Administrator danych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny Bożena Grunwald-Węgorek. z siedzibą przy ul. Andriollego 34/1 05-400 Otwock, NIP: 5321032288, REGON: 710119480,

Jakie dane pacjentów przetwarzamy:

.Gabinet Stomatologiczny Bożena Grunwald-Węgorek przetwarza następujące dane:
a) nazwisko, imię, datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, w przypadku dziecka do 1 roku życia – także numer PESEL matki dziecka, a w razie braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Podanie tych danych jest obowiązkowe.
b) numer telefonu, adres e-mail.
Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi udostępnienie Panu/Pani dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz kontakt z Panem/Panią w związku z procesem leczenia w Gabinet Stomatologiczny Bożena Grunwald-Węgorek
W przypadku wpisania Pana/Pani w kolejkę oczekujących na świadczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych, podanie nr telefonu lub adresu e-mail jest obowiązkowe.
c) numer dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji emeryta (rencisty), czy legitymacji szkolnej (dotyczy osoby, która nie ukończyła 18. roku życia)
W przypadku udzielania Panu/Pani świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, podanie powyższych danych jest obowiązkowe w celu weryfikacji w systemie eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) Pana/Pani uprawnienia do korzystania z tego rodzaju świadczeń.
d) nr legitymacji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” , inwalidy wojennego – wojskowego, kombatanta, żołnierza, pracownika oraz weterana poszkodowanego poza granicami państwa, osoby represjonowanej, o której mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
W przypadku udzielania Panu/Pani świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, podanie powyższych danych jest obowiązkowe, w celu potwierdzenia Pana/Pani szczególnych uprawnień do korzystania z tych świadczeń poza kolejnością.
e) numer NIP.
Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, w celu wystawienia na Pana/Pani wniosek faktury.

W jakim celu przetwarzamy dane:

Pana/Pani dane przetwarzane będą w celu:
a) udzielenia świadczenia zdrowotnego;
b) w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub przez inny podmiot, w celu weryfikacji uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub przez inny podmiot, a także w celach realizacji umowy z NFZ lub z innym podmiotem finansującym udzielanie tych świadczeń;
c) prowadzenia, przechowywania, udostępniania dokumentacji medycznej oraz realizacji Praw Pacjenta wynikających w ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
d) wystawienia zwolnienia lekarskiego;
e) wystawienia faktury;
f) kontaktu telefonicznego/sms lub mailowego, w przypadku, gdy Pan/Pani wyraził/a na to zgodę;

Komu możemy udostępnić dane osobowe:

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione przez Gabinet Stomatologiczny Bożena Grunwald-Węgorek:
a) pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej (upoważnienie musi zostać złożone na piśmie);
b) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych (jeśli dane są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych);
c) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim (w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, a w szczególności – kontroli i nadzoru);
d) ministrowi zdrowia, sądom (w tym sądom dyscyplinarnym), prokuraturze, lekarzom sądowym, rzecznikom odpowiedzialności zawodowej (w związku z prowadzonym postępowaniem);
e) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom;
f) organom przyznającym renty oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności (w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem);
g) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych (jedynie w zakresie koniecznym do prowadzenia rejestrów);
h) zakładom ubezpieczeń (za zgodą pacjenta);
i) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej (w związku z prowadzoną procedurą oceniającą dany podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia);
j) szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych (bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy);
k) upoważnionym pracownikom Gabinet Stomatologiczny Bożena Grunwald-Węgorek;
l) firmie informatycznej obsługującej Gabinet Stomatologiczny Bożena Grunwald-Węgorek (jedynie w zakresie koniecznym do utrzymania systemu informatycznego);
m) dostawcy oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (jedynie w zakresie koniecznym do utrzymania systemu);
n) biuru rachunkowemu ( w przypadku wystawienia imiennej faktury);
o) technikom dentystycznym ( w celu realizacji świadczenia zdrowotnego);
p) Inspektorowi Ochrony Radiologicznej;
q) Inspektorowi Ochrony Danych;
r) firmie serwisującej sprzęt medyczny ( w celu realizacji usługi serwisowej);
s) firmie MediRaty (za zgodą pacjenta);

Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego:

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe:

Podane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane przez okres:
a) zgodny z art.29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i RPP oraz przepisami ustaw szczególnych, tj.: przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
• dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
• dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
• zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
• skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
• dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
b) zgodny z ustawą o podatku od towarów i usług, tj. 5 lat w przypadku danych zawartych na fakturach;

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane w Gabinet Stomatologiczny Bożena Grunwald-Węgorek

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
a) dostępu do swoich danych i ich sprostowania;
b) usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
c) ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
d) wniesienia sprzeciwu;
e) przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
f) skargi do organu nadzorczego – jeżeli uzna Pan/Pani, że dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących.

Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli wykorzystanie przez Gabinet Stomatologiczny Bożena Grunwald-Węgorek danych nie jest konieczne do udzielenia świadczenia zdrowotnego, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Gabinet Stomatologiczny Bożena Grunwald-Węgorek możemy prosić Pana/Panią o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Pana/Pani danych. Udzieloną zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać.

Profilowanie danych

W przypadku udzielania Panu/Pani świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych lub przez inny podmiot, Pana/Pani dane osobowe podlegają profilowaniu w celu potwierdzenia prawa do otrzymania tego rodzaju świadczeń, a także w celach realizacji umowy z NFZ lub z innym podmiotem finansującym udzielanie tych świadczeń.